:: ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาดำเนินการปรับฐานพระประจำโรงเรียน วันที่ 4 เมษายน 2561

คณะครูโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา เข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำวิทยฐานะ โรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ วันที่ 2 เมษายน 2561

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 มีนาคม 2561

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2561

คณะครูโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาด วันที่ 23 มีนาคม 2561

การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร มอบรถรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันคริสมาส

อบรมนักเรียนพิชิตไข้เลือดออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง

ดำเนินการย้ายฐานพระเพื่อสร้างวิหารพระครูพิพัฒน์วุฒิสาคร ผู้จัดตั้งและอุปการะโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา และสร้างศาลาพระประจำโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

กิจกรรมวันคริสมาส

นักเรียนกีฬาเรือพายรับมอบเกียรติบัตร

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยานิเทศการสอนภายในโรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันพระราชทานธงชาติไทย

คณะครูโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เมืองทองธานี

การจัดการเรียนการสอน DLIT

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

คณะครูโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยารับการนิเทศ ติดตามฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

คณะครูนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาเข้ารับการอบรมถอดบทเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

๑๒. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

สาธิตการตัดกระดาษให้ครูและนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

ครูโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาเข้ารับการอบรมระเบียบวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียนเข้ารับการอบรม “เด็กหลักสองรู้ทัน ท้องไม่พร้อม”

ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา

รับการอบรมความรู้ประกันภัย

นักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาร่วมกันทำกิจกรรม ๕ส

ฝึกความพร้อมในการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

อบรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รับรายงานตัวนักเรียน

สอบวัดความรู้เพื่อจัดห้องเรียน

 

 

www.000webhost.com