โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของท่านพระครูพิพัฒน์วุฒิสาคร  เจ้าอาวาสวัดหลักสองราษฎร์บำรุง  เจ้าคณะตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้มีมติเป็นเอกฉันท์ซื้อที่ดินบริเวณหลังวัดหลักสองราษฎร์บำรุง  จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ด้วยทุนทรัพย์ของท่านและเงินบริจาคของประชาชนเพื่อจัดตั้งโรงเรียนขึ้น

      กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา"

      เปิดทำการสอนระดับชั้น ม.๑ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๘   มีนักเรียน ๘๖ คนโดยใช้สถานที่อาคารเรียนปริยัติธรรมของวัดเป็นสถานที่เรียนด้านวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา  ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาส และคณะกรรมการวัดเป็นอย่างดี ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารให้

          ๑. พ.ศ.๒๕๒๐ อาคารแบบ ๑๐๖ ล ๑ หลัง               เป็นเงิน   ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท
          ๒. พ.ศ.๒๕๒๘ โรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗                เป็นเงิน      ๗๘๐,๐๐๐  บาท
          ๓. พ.ศ.๒๕๓๖ อาคาร ๒๑๖ ล                             เป็นเงิน   ๗,๐๘๐,๐๐๐  บาท
          ๔. พ.ศ.๒๕๒๐ –  ๒๕๒๙ บ้านพักครู ๒ หลัง            เป็นเงิน      ๘๕๑,๐๐๐  บาท
          ๕. พ.ศ.๒๕๒๓ ห้องส้วม ๒ หลัง                          เป็นเงิน      ๒๕๓,๕๐๐  บาท
          ๖. พ.ศ.๒๕๔๕ หอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗                 เป็นเงิน   ๓,๒๔๘,๗๐๐  บาท

      ปัจจุบันโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาเปิดสอนโดยหลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑–ม.๓) และ ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ม.๖) โดยนายสมยศ  ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน  ๑๗๗ คน ครู ๑๘ คน

 

ลักษณะของชุมชน

      โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครมีบริเวณติดต่อกับตำบลสวนส้ม ตำบลอำแพง ตำบลหลักสาม ตำบลบ้านแพ้วและตำบลเจ็ดริ้ว

      สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนเกษตรกรรมและรับจ้าง ประชากรโดยรอบเป็นคนท้องถิ่นประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ อีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นประชากรที่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างทำสวน ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว องุ่น มะนาว มะม่วง แก้งมังกร

      สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ระดับปานกลาง ค่อนข้างยากจน ผู้มีฐานะดีมีจำนวนน้อย รายได้ของประชากร ได้รับจากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และค่าจ้างจากการรับจ้าง

      สภาพทางวัฒนธรรม ประชากรนับถือศาสนาพุทธ และมีชาวรามัญ (มอญ) มีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่รักษาไว้ส่วนหนึ่ง ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านยังคงรักษาประเพณีวันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาตักบาตรเทโว การบวชนาค ประเพณีงานศพ เป็นต้น

 

การระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียน

      ๑. บริการการเรียนคอมพิวเตอร์ – อินเทอร์เน็ต
      ๒. บริการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.000webhost.com