รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน

          ๑.  นายถวัลย์  สุนทรวิทย์              ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓
          ๒.  นายณรงค์  บัวเกษ                   ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗
          ๓.  นายโกศล  ทองจันทร์              ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐
          ๔.  นายศิลปชัย  วุ่นบำรุง               ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒
          ๕.  นายสุธน  คุ้มสลุด                     ๒๕๓๒ – ๒๕๓๒
          ๖.  นายสวัสดิ์  ทองสมุทร               ๒๕๓๕ – ๒๕๔๑
          ๗.  นางวิมวดี  ธรรมาธิคม               ๒๕๔๑ – ๒๕๔๑
          ๘.  นางกาญจนา  ตะกูลบางคล้า     ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
          ๙.  นางฉัฐชุลี  เรืองศิริ                    ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
          ๑๐. นายพิบูลย์  มณีนิล                   ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙
          ๑๑. นายวิสุทธิ์  รัตนไพบูลย์           ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕
          ๑๒. นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า    ๒๕๕๕– ๒๕๖๐
          ๑๓. นางกรองแก้ว  พูลเพิ่มพันธ์     ๒๕๖๐-ปัจจุบัน

 
 
 
www.000webhost.com