หมายเหตุ ::

                     1. ผู้สมัคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องนำเอกสารตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
                         และเขียนคำว่า "สำเนาถูกต้อง" พร้อมกับเขียนลายมือชื่อรับรองเอกสารให้ครบทุกคน ทุกฉบับ
                         ให้ครบ

 
 
 
 
 
www.000webhost.com