วิสัยทัศน์

           ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาจะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่ตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มุ่งหมายให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีน้ำใจ  มีจิตสาธารณะ  โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประกอบอาชีพได้และพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก

 
     พันธกิจ

          ๑.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
          ๒.  พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
          ๓.  นำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน
          ๔.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
         ๕.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นคนดี มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ

 
 
 
www.000webhost.com